A+ R A-

Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZBP

 

 

Projekt "Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 2.Kadry dla gospodarki

Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego


Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów ZSZ w Piszu poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez realizację szkoleń, kursów, staży dla uczniów i doposażenie szkoły zgodnego z potrzebami rynku pracy.

ZADANIA W PROJEKCIE:

1. DIAGNOZOWANIE UCZNIA I WYPOSAŻENIE W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

3. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

4. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE UCZNIÓW

EFEKTY PROJEKTU:

- uatrakcyjniona oferta szkoły poprzez staże i szkolenia dla nauczycieli

- wykwalifikowana kadra nauczycielska dzięki nabytej wiedzy

- doposażone pracownie szkolne


Wartość projektu: 965 665,00 zł Dofinansowanie: 865 725,00 zł Wkład UE: 820 815,25 zł

Załączniki: