A+ R A-

Projekt Informatyk

Projekt "Pewny sukces na rynku pracy - Technik Informatyk" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów ZSZ w Piszu poprzez unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik informatyk na potrzeby pracodawców, doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Postęp technologiczny jaki obserwuje się w dziedzinie informatyki nakłada na szkołę kształcącą w zawodzie Technik informatyk podnoszenie jakości kształcenia i wymusza stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Celowi temu służy doposażenie pracowni w sprzęt umożliwiający m.in. spawanie łączy światłowodowych, które wypierają tradycyjne przewody miedziane. Tworzenie nowoczesnych sieci internetowych to także nowoczesne wyposażenie w sprzęt o zwiększonej przepustowości oraz umożliwiający diagnostykę oraz naprawę tych sieci i urządzeń.

W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych u nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ZADANIA W PROJEKCIE:
1. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ - Pracownia Informatyczna
- spawarka światłowodowa
- serwer centralny
- 16 kompletnych zestawów komputerowych
- laptop
- projektor
- drukarka sieciowa
- pozostałe wyposażenie IT i meblowe pracowni

2. UNOWOCZEŚNIENIE OFERTY KSZTAŁCENIA

3. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
- Szkolenie: Networking with Windows Server 2016 - zapoznanie z zagadnieniami podstaw usług sieciowych niezbędnych do wdrożenia i wsparcia środowiska Windows Server 2016 w większości organizacji. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem podstawy IP, technologii zdalnego dostępu i inne bardziej zaawansowane wiadomości, włączając w to Sieć Definiowaną Programowo (Software Defined Networking)
- Szkolenie: Identity with Windows Server 2016 - zapoznanie z zagadnieniami wdrożenia i konfiguracji usług Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupowych (Group Policy), wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania usługi AD DS oraz monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016.

EFEKTY PROJEKTU:
- wyposażona pracownia informatyczna
- opracowany Model Współpracy
- unowocześniona oferta kształcenia
- wykwalifikowana kadra nauczycielska

Wartość projektu: 416 839,56 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 354 313,62 zł