A+ R A-

Erasmus+


INFORMACJE O PROJEKCIE "Z PISZU DO ITALII”

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy

Szkoła będzie realizować ten projekt po to, żeby osiągnąć wysoki poziom kształcenia i wychowania uczniów, umożliwiając im jak najlepszy start życiowy i zawodowy. Głównym celem projektu będzie podniesienie poziomu nauczania w szkole, równoznaczne z wyposażeniem absolwentów w szerszą wiedzę i umiejętności zawodowe i ogólne. Do celu głównego doprowadzą cele pośrednie: ułatwienie uczestnikom podniesienia ich kwalifikacji zawodowych (dostosowanych do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy) i umiejętności językowych (komunikacja na poziomie podstawowym), a także kompetencji społecznych. Końcowym efektem projektu będą staże zawodowe u włoskich partnerów projektu w wymiarze 3 tygodni, zgodne z terminarzem obowiązkowych praktyk zawodowych ustalonych w szkole dla poszczególnych klas. Podczas weekendów stażyści będą mieli jeden dzień wolny, a drugi spędzą na wycieczkach szczególnie atrakcyjnych ze względów kulturowych i turystycznych.

Działania w porządku chronologicznym.

01.12.2019
Rozpoczęcie projektu
12.2019
Akcja promocyjna i informacyjna wśród uczniów
Spotkanie informacyjne dla uczniów i ich rodziców
Powstanie komisji rekrutacyjnej, przeprowadzenie rekrutacji wstępnej uczestników grupy 
nr 1 i nr 2
01.2020
Podpisanie umowy z partnerem projektu.
04.2021-06.2021
Zajęcia przygotowawcze dla grupy nr 1
Przeprowadzenie ostatecznej rekrutacji uczestników grupy nr 1
Podpisanie umów z uczestnikami grupy nr 1
19.09.-09.10.2021 - Staże grupy 1.
Zaplanowaliśmy taki sam program pobytu za granicą dla wszystkich grup.

04.2021-09.2021
Zajęcia przygotowawcze dla grupy nr 2. 
Przeprowadzenie ostatecznej rekrutacji uczestników grupy nr 2
Podpisanie umów z uczestnikami grupy nr 2
31.10 - 20.11.2021 - Staże grupy 2


12.2021
Ponowna akcja promocyjna i informacyjna wśród uczniów
Spotkanie informacyjne dla uczniów i ich rodziców
Przeprowadzenie rekrutacji wstępnej uczestników grupy nr 3 i nr 4
01.2021-04.2021
Zajęcia przygotowawcze dla grupy nr 3
Przeprowadzenie ostatecznej rekrutacji uczestników grupy nr 3
Podpisanie umów z uczestnikami grupy nr 3
24.04 - 14.05.2022 - Staże grupy 3

04.2022-09.2022
Zajęcia przygotowawcze dla grupy nr 4
Przeprowadzenie ostatecznej rekrutacji uczestników grupy nr 4
Podpisanie umów z uczestnikami grupy nr 4
02.10 - 22.10.2022 - Staże grupy 4

10.2022-11.2022
Działania upowszechniające
Przygotowanie i odbycie konferencji zamykającej projekt
Przygotowanie raportu końcowego
30.11.2022
Zakończenie projektu

Zasady dofinansowania projektu:

Dofinansowanie pokrywa wszystkie koszty realizacji projektu. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Pan Mirosław Kozioł

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZAPISÓW